รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Total Citations : 0
Total Publications : 19
Journal Name : RMUTL Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลิ่นประทุม, ปัญญาปิง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMUTL.Eng.J.
ISSN : 2465-4248
E-ISSN : 2697-3839
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : im_wanlapha@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Environmental Science / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
13
6
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0