รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Journal Name : RMUTL Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กฤษดา ยิ่งขยัน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMUTL.Eng.J.
ISSN : 2465-4248
E-ISSN : 2697-3839
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : im_wanlapha@hotmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Environmental Science / Materials Science
หมายเหตุ :