รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Journal Name : Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Jas.cpru.
ISSN : 2408-0993
E-ISSN : 2730-1486
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / Faculty of Arts and Sciences Chaiyaphum Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tanadka@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JAS_CPRU/Index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :