รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Total Citations : 13
Total Publications : 0
Journal Name : CMU Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CMU J. Edu.
ISSN : 2586-9043
E-ISSN : 2586-825X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ตำบลสุเทพ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Education, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cmujournaledu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/issue/view/13983
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
7
4
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0