รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ปขมท.
Journal Name : CUAST Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
ชื่อย่อของวารสาร : ว.ปขมท.
Abbreviation Name: CUAST J.
ISSN : 1686-7777
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ส่วนงานวารสารวิชาการ ปขมท. สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เจ้าของ : ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) / Council of University Administrative Staff of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cuast.journal@gmail.com
Website : http://www.council-uast.com
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ :