รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Roi Kaensarn Academi
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRKA
ISSN :
E-ISSN : 2697-5033
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เจ้าของ : บริษัท พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ จำกัด
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : kapko1990@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal