รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารปัญญาปณิธาน
Journal Name : Pa~n~na Panithan Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : ว.ปณิธาน
Abbreviation Name: PPJ
ISSN : 2672-9679
E-ISSN : 2697-5122
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย219 หมู่ที่ 3 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย / Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prayad.sun@mcu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PPJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :