รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
Journal Name : JOURNAL OF MCU UBON REVIEW
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : มจร.อุบลปริทรรศน์
Abbreviation Name:
ISSN : 2539-5726
E-ISSN : 2697-4150
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีหมู่ 1 ถนนสมเด็จ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี34000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon Ratchathani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chaiyasit_ae@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :