รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : JOURNAL OF MCU UBON REVIEW
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : มจร.อุบลปริทรรศน์
Abbreviation Name:
ISSN : 2539-5726
E-ISSN : 2697-4150
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีหมู่ 1 ถนนสมเด็จ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี34000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon Ratchathani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chaiyasit_ae@hotmail.com
Website : http://www.mcjou.com/index.php/mcjou/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0