รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ปัญญา
Total Citations : 3
Total Publications : 48
Journal Name : Journal of mbu lnc
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ
ชื่อย่อของวารสาร : ปัญญา
Abbreviation Name: mbulnc
ISSN : 0859-3574
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 103 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา / Mahamakut Buddhist University Lanna Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : khunten2002@yahoo.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
16
16
16
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0