รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ปัญญา
Journal Name : Journal of mbu lnc
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ
ชื่อย่อของวารสาร : ปัญญา
Abbreviation Name: mbulnc
ISSN : 0859-3574
E-ISSN : 2697-4940
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 103 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา / Mahamakut Buddhist University Lanna Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : khunten2002@yahoo.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 0859-3574, eISSN: 2697-4940