รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์
Journal Name : The Journal of Sirindhornparidhat
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSRC
ISSN : 1513-6736
E-ISSN : 2697-438X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 26 หมู่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160โทรศัพท์ +661(0)2 4291663, แฟกซ์ +661(0)2 4291242
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย / Mahamakut Buddhist University, Sirindhornvidyalaya Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wksrc7@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jsrc
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :