รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์
Total Citations : 0
Total Publications : 32
Journal Name : The Jouranal of Sirindhornparidhat
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSRC
ISSN : 1513-6736
E-ISSN : 2697-438X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 26 หมู่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160โทรศัพท์ +661(0)2 4291663, แฟกซ์ +661(0)2 4291242
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย / Mahamakut Buddhist University, Sirindhornvidyalaya Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wksrc7@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsrc/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0