รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์
Total Citations : 10
Total Publications : 5
Journal Name : SIKKHA Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.มานะ สินธุวงษานนท์
ชื่อย่อของวารสาร : สิกขา
Abbreviation Name: SIKKHA
ISSN : 2408-1361
E-ISSN : 2651-1045
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009-711 ต่อ 257
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย นายมานะ สินธุวงษานนท์ / Vongchavalitkul University by Mr.Mana Sinthuwongsanont
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somsak_mon@vu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/sikkha/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
2
0
5
1
2
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0