รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารธรรมธารา
Journal Name : Dhammadhara Journal of Buddhist Studies
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: DJBS
ISSN : 2408-1892
E-ISSN : 2651-2262
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI75-76 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อยอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13250
เจ้าของ : มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก / Dhamma for the World Foundation
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dhammadhara072@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :