รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารธรรมธารา
Total Citations : 19
Total Publications : 51
Journal Name : Dhammadhara Journal of Buddhist Studies
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: DJBS
ISSN : 2408-1892
E-ISSN : 2651-2262
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI75-76 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อยอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13250
เจ้าของ : มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก / Dhamma for the World Foundation
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pannawuth.1994@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
3
10
2
1
3
0
Publication
0
0
0
0
9
10
10
9
8
5
Citation / Publication
0
0
0
0
0.33
1
0.2
0.11
0.38
0