รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
Journal Name : Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย,ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : ว.สังคมเชิงพุทธ
Abbreviation Name: JSBA
ISSN : 2651-1630
E-ISSN : 2672-9040
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 3/3 หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เจ้าของ : วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช / Wat Wangtawantok Nakhon Si Thammarat Province
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : suriya.sur@mcu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :