รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
Journal Name : JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RCIM
ISSN : 2229-1598
E-ISSN : 2697-4460
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 0-2441-6067, 092-442-8000
เจ้าของ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ / College of Innovation Management Rajamangala University of Technology Rattanakosin
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : mewsiriwat@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/RCIM
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :