รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารไทยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เพชรภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J. Nanosci. Nanotechnol.
ISSN : 2465-5309
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เจ้าของ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / College of Nanotechnology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kpewisan@gmail.com wisanu.pe@kmitl.ac.th
Website : http://www.nano.kmitl.ac.th/tjnn/index.php/tjnn
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Materials Science / Physics and Astronomy
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0