รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
Total Citations : 5
Total Publications : 0
Journal Name : School of Administrative Studies Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SASAJ
ISSN :
E-ISSN : 2673-0758
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารเทพ พงษ์พานิชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
เจ้าของ : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / School of Administrative Studies, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : leenay1975@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SASAJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0