รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Total Citations : 2
Total Publications : 24
Journal Name : Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พัชรี ใจการุณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Health Sci BCNSP
ISSN : 2673-0723
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ / Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.bcns@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnsp/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
18
6
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0.06
0