รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Journal Name : Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สาดี แฮมิลตัน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Health Sci BCNSP
ISSN : 2673-0723
E-ISSN : 2697-5246
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ / Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.bcns@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsp
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Health Professions
หมายเหตุ :