รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ
Journal Name : Journal of Health Sciences Scholarship
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ยงยุทธ แก้วเต็ม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOHSS
ISSN : 1906-1919
E-ISSN : 2697-6412
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 268 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครลำปาง / Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : benchawanyotsena@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johss
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :