รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ
Total Citations : 5
Total Publications : 10
Journal Name : Journal of Health Sciences Scholarship
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ยงยุทธ แก้วเต็ม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOHSS
ISSN : 1906-1919
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 268 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครลำปาง / Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : benchawanyotsena@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/johss
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0