รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Journal of International Buddhist Studies College
ชื่อบรรณาธิการ : Phramaha Dhanardhip Hardnaulee (Ph.D)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIBSC
ISSN : 2465-5546
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย97 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / International Buddhist Studies College
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : singhhills@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ibsc/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :