รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์
Total Citations : 0
Total Publications : 20
Journal Name : Academic MCU Buriram Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AMBJ
ISSN : 2651-1150
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 281 หมู่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 3100
เจ้าของ : วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Buriram Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ambj.mcu@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ambj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0