รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal Name : Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JAHS SSRU
ISSN :
E-ISSN : 2730-1907
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 111/1-3 หมู่ที่ 7 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เจ้าของ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / College of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ahs.ssru.journal@gmail.com
Website : https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/about
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2539-6749
  • An online-only Journal