รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Total Citations : 3
Total Publications : 6
Journal Name : Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JAHS SSRU
ISSN : 2539-6749
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 111/1-3 หมู่ที่ 7 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เจ้าของ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / College of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : lanita.pa@ssru.ac.th
Website : http://journal.ssru.ac.th/index.php/jahs
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0