รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Name : Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOIS
ISSN : 2773-9848
E-ISSN : 2697-3979
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Faculty of Islamic Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : roflee543@gmail.com, baderee.d@psu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JOIS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-0780