รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOIS
ISSN : 1686-0780
E-ISSN : 2697-3979
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 089-654-2626 แฟกซ์ 0-7334-8726
เจ้าของ : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : roflee543@gmail.com, baderee.d@psu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JOIS/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0