รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : พุทธมัคค์
Journal Name : BUDDHAMAGGA
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: bdm
ISSN : 2630-0788
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารพุทธมัคค์ กุฏิคุณแม่ขาลั้ง ห้อง 305 เลขที่ 137 วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 72 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม / RESEARCH CENTER FOR DHAMMSUKSA PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATAWUTWIKASITARAM SCHOOL
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : maghavin9@yahoo.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :