รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
Journal Name : Regional Health Promotion Center 9 Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี
ชื่อย่อของวารสาร : วศอ9
Abbreviation Name: RHPC9Journal
ISSN : 2673-088X
E-ISSN : 2697-3871
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา177 หมู่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
เจ้าของ : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา / Regional Health Promotion Center 9, Nakhon Ratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : doctorsinsakchon@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :