รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์
Journal Name : Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Sompong Dhompongsa and Prof. Somyot Plubtieng
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JNAO
ISSN : 1906-9685
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร / Center of Excellence in Nonlinear Analysis and Optimization, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : narinp@nu.ac.th
Website : https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jnao
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Mathematics
หมายเหตุ :