รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Journal Name : Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CSNP Journal
ISSN :
E-ISSN : 3027-6799
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภายในวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เจ้าของ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 / Institute of Vocational Education Southern Region 1
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : csnpveis1@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/csnp_veis1
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2465-5171, eISSN: 2672-944X
  • An online-only Journal Since Vol.8 No.2 (2023)