รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
Journal Name : Vocational Education Innovation and Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: VE-IRJ
ISSN : 3027-6861
E-ISSN : 3027-687X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 306 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
เจ้าของ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 / Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ivene1journal@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Engineering / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2586-9302, eISSN: 2697-4983