รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
Total Citations : 0
Total Publications : 53
Journal Name : Vocational Education Innovation and Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: VE-IRJ
ISSN : 2586-9302
E-ISSN : 2697-4983
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 306 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
เจ้าของ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 / Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ivene1journal@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Engineering / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
20
33
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0