รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันบำราศนราดูร
Journal Name : Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute
ชื่อบรรณาธิการ : พญ. วรรณรัตน์ พงศ์พิรุฬห์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารสถาบันบำราศนราดูร
Abbreviation Name: bamras. J.
ISSN :
E-ISSN : 2673-0375
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารสถาบันบำราศนราดูร สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สถาบันบำราศนราดูร / Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : bidijournal@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal