รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Modern Learning Development
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOMLD
ISSN : 2673-074X
E-ISSN : 2697-455X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เจ้าของ : สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่
จำนวนฉบับต่อปี : 11
Email : kapko1990@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :