รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Journal Name : Journal of BSRU-Research and Development Institute
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: rdibsrujournal
ISSN :
E-ISSN : 2774-1176
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาคาร 6 ชั้น 71061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / BSRU-Research and Development Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : bhathravej.fu@bsru.ac.th, rdibsrujo@bsru.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rdibsru/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2465-4523
  • An online-only Journal