รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
Journal Name : YRU Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Issariyaporn Damrongrak (ผศ. ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: YRUJST
ISSN :
E-ISSN : 2985-1416
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา133 ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จังหวัดยะลา 95000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Southern Border Research and Development Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ejournal_sci@yru.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Physics and Astronomy
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2672-9873, 2539-5688
  • An online-only Journal Since Vol.8 No.2 (2023)