รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
Journal Name : YRU Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: YRUJST
ISSN : 2539-5688
E-ISSN : 2672-9873
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา133 ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จังหวัดยะลา 95000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Southern Border Research and Development Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ejournal_sci@yru.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Physics and Astronomy
หมายเหตุ :