รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสิทธิและสันติศึกษา
Journal Name : Journal of Human Rights and Peace Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HRPS
ISSN : 2465-4183
E-ISSN : 2697-3804
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute of Human Rights and Peace Studies Mahidol University999 Punyapiphat Building Salaya
เจ้าของ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล / Institute of Human Rights and Peace Studies Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : padtheera.nak@mahidol.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :