รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสิทธิและสันติศึกษา
Journal Name : Journal of Human Rights and Peace Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Duanghathai Buranajaroenkij (ผศ. ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ); Dr. Mathias E. Valdez Duffau
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HRPS
ISSN :
E-ISSN : 2697-3804
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Journal of Human Rights and Peace Studies Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University Panyapipat Building, Room 230. Salaya, Nakhon Pathom 73170
เจ้าของ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล / Institute of Human Rights and Peace Studies Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hrpsjournal@mahidol.edu; duanghathai.bur@mahidol.edu
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2465-4183, eISSN: 2651-1118
  • An online-only Journal