รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
Total Citations : 3
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Ayutthaya Studies Institute
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : วอศ.
Abbreviation Name: JAS
ISSN : 2229-1644
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / Ayutthaya Studies Institute, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prikthai23@hotmail.com
Website : http://jas.aru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0