รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
Journal Name : Journal of Ayutthaya Studies Institute
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : วอศ.
Abbreviation Name: JAS
ISSN : 2229-1644
E-ISSN : 2730-3144
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / Ayutthaya Studies Institute, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prikthai23@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jas/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :