รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มะเร็งวิวัฒน์
Journal Name : Journal of Thai Association of Radiation Oncology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ชื่อย่อของวารสาร : มะเร็งวิวัฒน์
Abbreviation Name: JTARO
ISSN : 0859-2616
E-ISSN : 2673-0154
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เจ้าของ : สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Association of Radiation Oncology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thairedjournal@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtaro
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2730-177X