รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มะเร็งวิวัฒน์
Total Citations : 1
Total Publications : 18
Journal Name : Journal of Thai Association of Radiation Oncology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ชื่อย่อของวารสาร : มะเร็งวิวัฒน์
Abbreviation Name: JTARO
ISSN : 0859-2616
E-ISSN : 2673-0154
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เจ้าของ : สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Association of Radiation Oncology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thairedjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtaro/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
11
7
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0