รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
Journal Name : Educational Management and Innovation Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EMI Journal
ISSN : 2630-0354
E-ISSN : 2697-5610
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 254 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
เจ้าของ : สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Division of Educational Management, Faculty of Education, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : Sukanya.Chae@chula.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/emi
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :