รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Total Citations : 1
Total Publications : 0
Journal Name : Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: bljou
ISSN : 2465-4965
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Department of Philosophy and Religion, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rattana.p@ubru.ac.th
Website : http://bljou.com/index.php/bljou
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2730-1575, วารสารรัตนปัญญา | JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0