รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU)
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PSPAJ-KKU
ISSN : 2465-4728
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Department of Public Administration, The Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jackka@kku.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PSPAJ-KKU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :