รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU)
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PSPAJ-KKU
ISSN : 2465-4728
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Department of Public Administration, The Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jackka@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/PSPAJ-KKU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0