รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
ชื่อย่อของวารสาร : วบพ
Abbreviation Name: gdjou
ISSN : 2350-9546
E-ISSN : 2697-4274
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Department of Social Sciences for Development, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : gdjou@ubru.ac.th
Website : http://www.gdjou.com
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0