รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขล้านนา
Journal Name : LANNA PUBLIC HEALTH JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : นายแพทย์สุรเชษฐ์ อรุโณทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LPHJ
ISSN : 1686-7076
E-ISSN : 2672-930X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 447 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ / OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL NO. 1 CHIANG MAI
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nardlada@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/LPHJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :