รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
Journal Name : Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์
ชื่อย่อของวารสาร : วพส.สสจ.นม.
Abbreviation Name: HRD.NR
ISSN : 2408-1531
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
เจ้าของ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา / Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalkorat@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2822-0927, eISSN: 2822-0943