รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal Name : The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2539-7222
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / School of Law Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawcrru.ejournal@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :