รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร การพัฒนาสังคม
Journal Name : Journal of MCU Social Development
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ชื่อย่อของวารสาร : มจร การพัฒนาสังคม
Abbreviation Name: JMSD
ISSN : 2539-5718
E-ISSN : 2651-1215
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย97 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Graduate School Programme in Social Development Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : konits@gmail.com, goddaonue@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JMSD/about
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :