รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร การพัฒนาสังคม
Total Citations : 7
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of MCU Social Development
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ชื่อย่อของวารสาร : มจร การพัฒนาสังคม
Abbreviation Name: JMSD
ISSN : 2539-5718
E-ISSN : 2651-1215
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย97 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Graduate School Programme in Social Development Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : konits@gmail.com, goddaonue@gmail.com
Website : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/socdev/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
2
4
0
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0