รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วาริธ ราศรี
ชื่อย่อของวารสาร : สพม.
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-9493
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Social Sciences for Local Development Program Faculty of Humanities and Social Sciences Rajabhat Maha Sarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sanowa_cmu@hotmail.com
Website : http://social.rmu.ac.th/web/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0