รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขศาสตร์
Total Citations : 588
Total Publications : 0
Journal Name : Thai Journal of Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : chanin.cha@mahidol.ac.th, phjournal@mahidol.ac.th
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: THJPH
ISSN : 2697-584X
E-ISSN : 2697-5866
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Public Health, Mahidol University 420/1 Ratchawithi Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
เจ้าของ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chanin@mahidol.ac.th, phjournal@mahidol.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jph/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ | Journal of Public Health

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
106
105
48
10
35
17
10
5
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0