รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขศาสตร์
Journal Name : Thai Journal of Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : phjournal@mahidol.ac.th
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: THJPH
ISSN : 2697-584X
E-ISSN : 2697-5866
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Public Health, Mahidol University 420/1 Ratchawithi Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
เจ้าของ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : phjournal@mahidol.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jph
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ | Journal of Public Health