รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม
Journal Name : NAJUA: Architecture, Design and Built Environment
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
ชื่อย่อของวารสาร : หน้าจั่ว
Abbreviation Name: NAJUA
ISSN : 2697-4630
E-ISSN : 2697-4665
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน ขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Faculty of Architecture, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : arch.su.kreangkrai@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-1457
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.34 No.1 (2019)