รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม
Total Citations : 15
Total Publications : 13
Journal Name : NAJUA: Architecture, Design and Built Environment
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
ชื่อย่อของวารสาร : หน้าจั่ว
Abbreviation Name: NAJUA
ISSN : 2697-4630
E-ISSN : 2697-4665
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน ขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Faculty of Architecture, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : arch.su.kreangkrai@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.34 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0857-1457, หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | NAJUA: Architecture, Design and Built Environment

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  1
  1
  0
  1
  2
  3
  1
  2
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  13
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0