รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Social Science Asia
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SSA
ISSN : 2229-2608
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : rapeeparn.c@nrct.go.th
Website : https://socialscienceasia.nrct.go.th/index.php/SSAsia/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :