รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 4
Total Publications : 121
Journal Name : Social Science Asia
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SSA
ISSN : 2229-2608
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : rapeeparn.c@nrct.go.th
Website : https://socialscienceasia.nrct.go.th/index.php/SSAsia/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
Publication
0
0
0
0
22
31
25
22
21
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.05
0.06
0
0
0.05
0