รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล
Total Citations : 27
Total Publications : 84
Journal Name : Journal of Health and Nursing Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ขวัญตา บุญวาศ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHNR
ISSN :
E-ISSN : 2697-5041
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalbcn@bcn.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISS : 0857-7927, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ | Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
1
0
1
2
2
1
18
2
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
40
44
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.45
0.05
0