รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจันทรเกษมสาร
Total Citations : 68
Total Publications : 100
Journal Name : Journal of Chandrakasemsarn
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวณัชชา พัฒนะนุกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-0006
E-ISSN : 2651-1975
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / Research and Development Institute, Chandrakasem Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research.rdi@chandra.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/crujournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences / Dentistry
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Chandrakasem Rajabhat University Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  4
  9
  12
  7
  5
  9
  6
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  30
  20
  20
  20
  10
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0.17
  0.45
  0.3
  0
  0
  0