รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจันทรเกษมสาร
Total Citations : 7
Total Publications : 130
Journal Name : Journal of Chandrakasemsarn
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวณัชชา พัฒนะนุกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-0006
E-ISSN : 2651-1975
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / Research and Development Institute, Chandrakasem Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research.rdi@chandra.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences / Dentistry
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Chandrakasem Rajabhat University Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  4
  1
  2
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  30
  20
  20
  20
  20
  20
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0.2
  0.05
  0.1
  0
  0
  0
  0