รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจันทรเกษมสาร
Journal Name : Journal of Chandrakasemsarn
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-0006
E-ISSN : 2651-1975
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / Research and Development Institute, Chandrakasem Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research.rdi@chandra.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences / Dentistry
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Chandrakasem Rajabhat University Journal