รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจันทรเกษมสาร
Journal Name : Journal of Chandrakasemsarn
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-0006
E-ISSN : 2651-1975
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / Research and Development Institute, Chandrakasem Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research.rdi@chandra.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences / Dentistry
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0858-0006
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.40 (2015)