รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Science Technology and Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Sirithon Siriamornpun
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: STEJ
ISSN : 2697-6110
E-ISSN : 2697-6072
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Division of Research Facilitation and Dissemination, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : stej@msu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stej/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2822-1001, eISSN: 2822-101X
  • Formerly known as pISSN: 2408-204X, eISSN: 2630-0400
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2020) - Vol.8 No.2 (2022)