รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Science Technology and Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Sirithon Siriamornpun
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: STEJ
ISSN : 2697-6110
E-ISSN : 2697-6072
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Division of Research Facilitation and Dissemination, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : stej@msu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stej/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Mathematics
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป
  • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2408-204X, E-ISSN : 2630-0400, Research and Knowledge
  • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2822-1001, E-ISSN : 2822-101X, Food Agricultural Sciences and Technology (FAST) ตั้งแต่ Vol.9 No.1 2023 เป็นต้นไป