รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal Name : Journal of Legal Entity Management and Local Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-6161
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 99/173 M. 1 Phahon Yothin Road, Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170, Thailand.
เจ้าของ : เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : selaphum.academic@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป
  • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2630-0842, E-ISSN : 2673-0928, วารสารเสลภูมิวิชาการ | Journal of Selaphum Academic