รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข
Journal Name : Public Health Policy and Laws Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Nithat Sirichotiratana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-6250
E-ISSN : 2697-6285
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ / Research Institute for Community Happiness and Leadership Foundation
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : nithat.sir@mahidol.edu; phlaw.journal@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2408-249X, eISSN: 2673-0189
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2020)