รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข
Journal Name : Public Health Policy and Laws Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Nithat Sirichotiratana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-6250
E-ISSN : 2697-6285
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ / Research Institute for Community Happiness and Leadership Foundation
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : nithat.sir@mahidol.edu; phlaw.journal@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป
  • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2408-249X, E-ISSN : 2673-0189, วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข | Public Health and Health Laws Journal