รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข
Total Citations : 0
Total Publications : 34
Journal Name : Public Health Policy and Laws Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Dr. Nithat Sirichotiratana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-6250
E-ISSN : 2697-6285
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 420/1 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เจ้าของ : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Department of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : nithat.sir@mahidol.edu; phlaw.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2408-249X, E-ISSN : 2673-0189, วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข | Public Health and Health Laws Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  34
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0